Föreläsningar


 
 I Reines föreläsningar delar han med sig av sina upplevelser och erfarenheter som han fått från sitt yrkesliv som brandman, men också erfarenheter som föreläsare, studier och privatliv. Ni får följa Reine som förste rökdykare när han kliver in genom ett fönster till lokalen och den katastrofala diskoteksbranden i Göteborg 1998. Där hamnar han i ett hav av barn och ungdomar. Han har svårt att greppa det han ser, men förstår att han befinner mig i en katastrof och den är NU!

 

lDetta minne har präglat Reines inre öga för resten av hans liv, men har också inneburit att han söker ett sätt att dela med sig av sina erfarenheter som kan leda till något gott för dem som lyssnar till honom. Med branden som utgångspunkt går han vidare och pratar om gemensamma mål, trygghet på arbetsplatsen, säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap. Reine har sedan 1999 föreläst för människor inom olika yrkeskategorier, näringsliv, skola, sjukvård, kommun och andra organisationer.
 

Teman som Reine gärna tar upp

 

Ledarskap och medarbetarskap. Här tar han upp betydelsen av relationer och kommunikation. Dessutom betonar han betydelsen av att vi ser och bekräftar varandra på våra arbetsplatser.
 
Hur hittar vi våra gemensamma mål på arbetsplatsen?
 
Hur skapas trygghet i ett arbetslag?
 
Om våra värden och visioner i livet.
 
Hur hanterar vi krissituationer?
 
Hur hittar vi vår motivation?  Vad är det viktigaste i livet?
 
Reine föreläser gärna i skolor där han tar upp frågor kring mobbning och utseendefixering,
men också om relationer, känslor och ödmjukhet.
 

Exempel på hur föredraget kan användas

 

 Efter ett föredrag har Reine gjort ett antal framträdande där inriktningen mer tenderar att utmynna i att olika företag och andra organisationer vill anlita honom för att starta en process eller lösa problem. Exempelvis har en del uppdragsgivare anlitat Reine för att försöka vända ett negativt ekonomiskt resultat till att uppnå positivt resultat genom att entusiasmera personalen. Vissa uppdragsgivare har redan en fungerande organisation med god ekonomisk vinst, men har anlitat Reine för att försöka bli ännu bättre. Uppdragsgivarna poängterar betydelsen av att ha en tydlig och rak kommunikation inom sin personal, där alla får bekräftelse och ett bra bemötande. De vill också att deras anställda ska tänka på att vara goda förebilder, där alla har ett ansvar för att det ska bli en fungerande arbetsgrupp.

 

 Reine är övertygad om att det finns stora vinster att göra för företag genom att "underhålla" personalen som ingår i organisationen. Att underhålla sin maskinpark ter sig oftast som en självklarhet, men en tanke kan vara om det är lika självklart när det gäller personalstyrkan. Uppnår en organisation ett fungerande "underhåll" bland medarbetarna, innebär detta att den kan tillvarata arbetsstyrkans resurser på bästa sätt. Detta kommer att medföra att organisationen kommer att fungera bättre. Friskare och mer motiverad personal skapar förutsättning för att en organisation blir mer framgångsrik.

 

 I sina uppdrag uppnår Reine en öppen och genuin dialog, vilket gör att det skapas förutsättning för att exempelvis angripa en svårlöst konflikt. Han vill uppnå förståelse mellan olika grupper, där medarbetarna på ett tydligare sätt kan förstå organisationens inriktning, såsom värderingar, attityder med mera.

 

 Med den erfarenhet som Reine har av sina föredrag, kan han använda sig av en offensiv frågeställning eftersom det inledande föredraget har en stark beröringsnivå. Upplevelsen för åhörarna skapar ett speciellt forum, vilket medför att de flesta sänker "garden" och "öppnar" sig mer än vad de brukar göra. När denna "öppning" finns, har Reine noterat att frågeställning och diskussion bland deltagarna blir mer rak och ärlig.

 

 

 

 

Reine Carlsson är brandman i Göteborg sedan 1980. Under hans första tjugo år körde han också ambulans som då ingick i hans tjänstgöring som brandman. 1998 råkade han ut för en händelse som påverkade honom - han var med vid katastrofbranden på Backaplan.
Reine förstod att han hade förmågan att kunna tala inför människor och engagera dem. Många som lyssnade på hans föredrag, kom fram efteråt och sa att det var mycket intressant att höra vad han berättade. Reine utgår från branden en kort stund men efter hand går han vidare och pratar om bland annat ledarskap,
motivation, vision och gruppsamverkan.
Många som har lyssnat på Reines föredrag säger ofta att han är en mycket fängslande och engagerande talare och att de får inspiration och
motivation att gå vidare själva.
Bild: Kjell Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2014 Reine Carlsson